Statut SKLA

STATUT SOPOCKIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO

Rozdział I

-Nazwa, teren działania, siedziba władz oraz charakter prawny.

§ 1

-Stowarzyszenie nosi nazwę Sopocki Klub Lekkoatletyczny, zwane w dalszym ciągu Klubem.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Sopot.

§  3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, w związku z czym posiada osobowość prawną.

§  4

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej.

§  5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Klubu jest :

 1. Rozwój i popularyzacja lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej.
 2. Kontynuacja działalności  oraz tradycji sekcji lekkoatletycznej

K.S. „Spójnia” Gdańsk.

§  8

Klub realizuje swoje cele przez :

1. Aktywny udział w podnoszeniu poziomu lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej w Klubie, Okręgu oraz Polsce.

2. Podporządkowanie swojego obiektu lekkoatletycznego wyżej wymienionym celom.

3. Współdziałanie z Pomorskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki oraz

Polskim  Związkiem Lekkiej Atletyki.

4. Wnioskowanie oraz opiniowanie zagadnień związanych z rozwojem lekkiej atletyki oraz potrzebami obiektu lekkoatletycznego Klubu.

5. Organizację procesu szkolenia członków Klubu w zakresie lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej.

6. Organizację naboru członków oraz imprez celem zapewnienia odpowiedniego poziomu sportowego Klubu.

7. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz propagowanie zasad współżycia społecznego wśród członków Klubu.

8. Prowadzenie ewidencji członków oraz statystyki ich osiągnięć.

9. współpracę z Wydziałami Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Sopocie.

10. Współpracę z władzami województwa kierującymi wychowaniem fizycznym i sportem.

11. Współpracę ze szkołami z terenu  Sopotu oraz innymi podopiecznymi szkołami.

12. Ustalanie kryteriów oceny działalności sportowej i szkoleniowej Klubu.

§  9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu są :

1/ działalność obiektów sportowych – PKD 93-11-Z;

2/ działalność klubów sportowych – PKD 93-12-Z;

3/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93-13-Z;

4/ pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93-19-Z;

5/ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96-04-Z;

6/ pozostałe zakwaterowanie – PKD 55-90-Z;

7/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi– PKD 68-20-Z;

8/ działalność agencji reklamowych – PKD 73-11-Z;

9/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77-11-Z;

10/ wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77-12-Z;

11/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego   PKD 77-21-Z;

12/ restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne –  PKD 56-10;

13/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56-21-Z;

14/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56-29-Z;

15/ przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56-30-Z.

§  10

Klub realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 §  11

Członkowie Klubu dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków uczestników.
 3. Członków wspierających.
 4. Członków honorowych.

§  12

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członek zwyczajny Klubu ma prawo :

a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym

oraz wybierać i być wybranym do władz Klubu.

b. kandydować  na delegata na Walne Zebranie Pomorskiego Okręgowego

Związku Lekkiej Atletyki.

c. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu.

d. korzystać z pomocy Klubu oraz uprawnień wynikających ze statutu.

e. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez jego Zarząd.

3. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek :

a. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

b. opłacać regularnie składki członkowskie.

c. brać czynny udział w działalności Klubu.

d. dbać o majątek Klubu.

e. przestrzegać wszystkich regulaminów oraz zarządzeń związanych z

działalnością Klubu.

§  13

 1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która uiści wpisowe, złoży pisemną deklarację członkowską oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu za pisemną zgodą ustawowych opiekunów oraz kierownika szkoły.
 2. Członkowie uczestnicy klubu w wieku poniżej 16 lat posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§  14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Klubu, wspomagająca je finansowo lub w innej formie.
 2. Członek wspierający ma prawo :

a. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

b. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu.

c. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez jego Zarząd.

 1. Członek wspierający ma obowiązek :

a. popierać statutowe cele Klubu.

b. wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy wobec Klubu.

§  15

 1. Członkiem honorowym może być członek zwyczajny Klubu szczególnie zasłużony dla jego rozwoju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jest jednak zwolniony z płacenia składek.

§  16

Członkostwo Klubu ustaje na skutek :

 1. skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z powodu zalegania w płaceniu składek przez okres przekraczający 6 m-cy  lub nieuczestniczenie w zajęciach stanowiących podstawową działalność Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu złożonej na piśmie.
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego lub uczestnika uchwałą Zarządu Klubu większością 2/3 głosów za istotne naruszenie postanowień statutu.
 4. Rozwiązania Klubu.
 5. Śmierci członka Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu :

§  17

Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§  18

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§  19

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu.

§  20

Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§  21

Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że większość członków władzy podejmująca uchwałę zażąda głosowania tajnego.

§  22

Ze wszystkich posiedzeń władz Klubu należy sporządzić protokół.

§  23

Członek władz Klubu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, jeśli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.

§  24

Mandat członka władz Klubu wygasa w wypadku :

 1. Rezygnacji z mandatu.
 2. Uchwały Zarządu Klubu.
 3. Utraty praw obywatelskich.
 4. Śmierci członka.

§  25

W wypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Klubu przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu innymi członkami Klubu, jednak najwyżej w ilości 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§  26

Wszyscy kandydujący do władz Klubu powinni być członkami Klubu.

Walne Zebranie Członków.

§  27

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa lata celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Klubu oraz raz na 4 lata celem wyboru nowych władz Klubu i ustalenia kierunków działania na następującą kadencję.

§  28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§  29

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności 2/3 ogółu członków Klubu w pierwszym terminie oraz co najmniej połowy ogółu członków Klubu w drugim terminie.

§  30

     1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie Klubu posiadający prawo głosu stanowiącego oraz czynne i bierne prawo wyborcze. Jeżeli ilość członków   przekracza 100 osób, wówczas w Walnym Zebraniu udział biorą delegaci        wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd Klubu.

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym :

a. przedstawiciele członków wspierających.

b. osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§  31

Do Kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. Uchwalenie kierunków działania Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Klubu.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 5. Nadawanie godności członka honorowego Klubu.
 6. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
 7. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 8. Uchwalenie zmian w statucie.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

10. Podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub członków Klubu.

Zarząd Klubu

§  32

 1. Zarząd Klubu składa się z 7-17 członków, w tym : Prezes, Zastępcy Prezesa, skarbnika. Spośród swoich członków Zarząd wybiera Prezydium i inne osoby funkcyjne według potrzeb. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.

Ukonstytuowanie się Zarządu powinno odbyć się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania.

 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a Prezydium co najmniej raz w miesiącu.
 2. Dla ważności postanowień podjętych przez Prezydium w czasie pomiędzy zebraniami Zarządu podlegają one zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym jego zebraniu.

§  33

Do kompetencji Zarządu Klubu należy :

 1. Kierowanie działalnością Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zwoływanie Walnych Zebrań co najmniej na 30 dni przed terminem.
 5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.
 6. Zatwierdzanie sprawozdań rocznych oraz budżetów na kolejne lata.
 7. Angażowanie pracowników Klubu.
 8. Nadzór nad pracą urzędującego członka Zarządu, biura Klubu oraz działalnością szkoleniową.
 9. Prowadzenie księgowości oraz ewidencji członków.

10. Podejmowanie uchwał w  sprawie przyjmowania nowych członków.

11. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

12. uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna.

§  34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu, które każdorazowo określi liczbę członków Komisji.
 3. Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane z Klubem umową o pracę.
 5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna działa kierując się statutem Klubu i uchwalonym przez siebie regulaminem.

§  35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli, statutowej i finansowej działalności Klubu co najmniej dwa razy w ciągu roku.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powołania biegłych księgowych.

Sąd Koleżeński.

§  36

 1. Sad Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu. W skład Sądu Koleżeńskiego powinni wchodzić co najmniej jeden zawodnik oraz jeden szkoleniowiec.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego powinni mieć ukończone 25 lat.
 3. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 4. Sąd opiera swoją działalność na zasadach współżycia społecznego, statucie Klubu, regulaminach i uchwałach Zarządu.
 5. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 6. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
 7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz uprawnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Sad Koleżeński obowiązany jest do składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§  37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

 1. Rozpatrywanie i orzekanie w sporach między członkami Klubu o charakterze honorowym, związanych z ich działalnością w Klubie.
 2. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgłoszonych przez Zarząd Klubu.
 3. Podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania zasad etyki i dyscypliny.

§  38

Sąd Koleżeński może orzekać kary przewidziane statutem.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary.

§  39

Za wzorowe wypełnianie obowiązków i za szczególne zasługi dla Klubu członek Klubu może być wyróżniony przez Zarząd :

 1. Pochwałą ustną lub pisemną.
 2. Dyplomem.
 3. Nagrodą rzeczową lub pieniężną.
 4. Odznaczeniem sportowym lub państwowym.

§  40

Szczególnie zasłużonym członkom Klubu Walne Zebranie może przyznać godność członka Honorowego Klubu.

§  41

Za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia członek Klubu może być ukarany :

 1. Upomnieniem ustnym lub na piśmie.
 2. Ostrzeżeniem na piśmie.
 3. Czasowym zawieszeniem praw członkowskich na okres 12 miesięcy.
 4. Skreśleniem z listy członków.
 5. Wykluczeniem z Klubu.

§  42

Kary wymierzone przez Sąd Koleżeński wykonywane są przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu.

§  43

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§  44

Na fundusze Klubu składają się :

 1. Składki członków Klubu.
 2. Dotacje, ofiary i darowizny.
 3. Wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu.
 4. Wpływy z działalności gospodarczej.

§  45

Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd Klubu.

§  46

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób : Prezesa oraz Skarbnika lub dwóch innych osób uprawnionych przez Zarząd Klubu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§  47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu.

§  48

Uchwała w sprawie rozwiązania się Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki zostanie przeznaczony jego majątek.